E ISSN 2587-5396

Month: May 2019

ნატო 1979-1983 წლებში

ნატო 1979-1983 წლებში

30/05/2019 By yatage

1946 წელს ფულტონში ჩერჩილის მიერ ნახსენები „რკინის ფარდით“ დაწყებული ცივი ომის ერთ-ერთ ცხელ გამოვლინებას სწორედ 1979 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირის მიერ ჯარების  ავღანეთში შეყვანა წარმოადგენს. 1979-1983  წლებისათვის ნატოს მთავარი ამოცანა საბჭოთა კავშირის ექსპანსიონიზმის  შეჩერება, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის ძალთა უთანასწორობის დაბალანსება და სამხედრო ძალები შემცირება იყო. 1979 წელს ნატოში მიმდინარეობს ორი ფრონტი, ერთი მხრივ მოწოდებები

Read More

ნატო  1974-1978 წლებში.

27/05/2019 By yatage

ყოველი ეპოქა განსაკუთრებული თავისებურებებით ხასიათდება, რის გამოც, მიუხედავად კონკრეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის გაცხადებული მიზნებისა და ძირითადი პრინციპებისა, საერთაშორისო ასპარეზზე მიმდინარე პოლიტიკური თუ სამართლებრივი პროცესები არ იძლევა მათი პრაქტიკაში თანაბარწილად გატარების შესაძლებლობას. ამიტომ ისტორიული განვიათარების თითოეულ ეტაპს ნატოს პრინციპების რეალობაში დანერგვისა და განხორციელების კუთხითაც გარკვეული თავისებურებები ახასიათებდა. აღნიშნული საკითხის 1974-78 წლებში რეალიზების განსაზღვრისთვის კი საჭიროა თავდაპირველად განისაზღვროს

Read More
ნატო  1974-1978 წლებში.
ნატო 1969-1973 წლებში

ნატო 1969-1973 წლებში

24/05/2019 By yatage

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებამ და შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა აშკარად გამოკვეთა ახალი, კონკრეტულ მიზნებზე ორიენტირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის შექმნის აუცილებლობა. 1949 წლის 4 აპრილს, ნატოს შექმნამ  მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დემოკრატიული სამყაროს განვითარებასა და ქვეყნებს შორის კონფლიქტების განმუხტვაში. ნატოს შექმნის მიზნებიც- წევრი ქვეყნების დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა, უსაფრთხოების პოლიტიკა და სამხედრო საშუალებებით დაცვა – ზუსტად იმდროინდელ საჭიროებებს იყო მორგებული

Read More

ნატო 1959-1963 წლებში

23/05/2019 By yatage

ნატო (ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია) 1949 წლის 4 აპრილს შეიქმნა. ალიანსის შექმნა  თავდაპირველად ძირითადად სამ მიზანს ემსახურებოდა: საბჭოური ექსპანსიის შეკავებას, ნაციონალისტური მილიტარიზმის აღორძინების აღკვეთას ევროპის კონტინენზე ძლიერი ჩრდილო-ამერიკული გავლენის მეშვეობით და ევროპის პოლიტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ნატო შექმნის დღიდან დღემდე მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. ამჟამად ჩვენ კონკრეტულ პერიოდში,1959-1963 წლებში ნატოს მიერ განხორციელებული მოქმედებები უნდა

Read More
ნატო 1959-1963 წლებში
ნატო 1954-1958 წლებში

ნატო 1954-1958 წლებში

22/05/2019 By yatage

1954-1958 წლები. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია, „ნატო“  1949 წელს შეიქმნა, ამ დროისთვის ნატო იწყებს ახალი მოკავშირეების გაჩენას და მისი პოლიტიკის ფორმირებას, რომელიც დროთა განმავლობაში ახალი გარემოებების, სოციალური და პოლიტიკური ასპარეზის გათვალისწინებით დროდადრო იცვლება. 1954 წლის აპრილში, შეთანხმების ხელმოწერიდან 5 წლის შემდეგ, პარიზში გამართულ შეხვედრაზე ჩრდილოატლანტიკურმა საბჭომ თვალი გადაავლო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს, ყურადღება გაამახვილა

Read More

ნატო 1949-1953 წლებში

20/05/2019 By yatage

XXI საუკუნეში, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების ცნება აღარ არის შემოსაზღვრული მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს საზღვრებით, სახელმწიფოთა უსაფრთხოება და სტაბილურობა დამოკიდებულია რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე განვითარებულ ინტეგრაციის პროცესებზე. მრავალრიცხოვან უნივერსალურ თუ რეგიონალურ ორგანიზაციებს შორის ცენტრალური ადგილი უჭირავს და გლობალური პასუხისმგებლობა აკისრია ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციას (NATO). პასუხი კითხვაზე, თუ რა არის ნატოს წარმატების ძირითადი მიზეზები, უნდა ვეძიოთ მის პრინციპებსა

Read More
ნატო 1949-1953 წლებში
ნატო 1984-1988 წლებში

ნატო 1984-1988 წლებში

17/05/2019 By yatage

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია  (ნატო) დაარსების დღიდან (1949, 4 აპრილი)  ეწევა  საქმიანობას რომელიც მიმართულია დაცული, უსაფრთხო გარემოს ფორმირებისკენ. ამ ქმედებებს ნატოს 29 სახელმწიფო  ხელშეკრულების  პუნქტებისა  და განსაზღვრული ამოცანების მიხედვით ასრულებს. სტატიაში საუბარი იქნება ნატოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე 1984 წლიდან  1988  წლის ჩათვლით, ამასთან, მიმოვიხილავთ პოლიტიკურ ასპარეზსა და აღნიშნული წლების მნიშვნელოვან მსოფლიო მოვლენებს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ

Read More

ნატო 2004-2008 წლებში

14/05/2019 By yatage

ნატო დაარსების დღიდან მუდამ გამოწვევების წინ დგას, მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებეთან ერთად, ნატო-ს უწევს ხელი შეუწყოს ამ მოვლენების მშვიდობიან წარმართვას.    ამ მხრივ საინტერესოა  მისი მოქმედებები 2004-2008 წლებში, მაშინ როცა მსოფლიოში ავღანეთის,  კოსოვოს, დარფურისა და სხვა სახელმწიფოების დაძაბულ პოლიტიკურ ვითარებას ვხვდებით.  ამასთანავე,  ნატოს 21-ე საუკუნის დასაწყისში სერიოზული მტერი, ტერორიზმი აღუდგა წინ და ნატოს მისი საარსებო მისიის (მშვიდობის 

Read More
ნატო 2004-2008 წლებში
ნატო  1999-2003 წლებში

ნატო  1999-2003 წლებში

13/05/2019 By yatage

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია 1949 წლის 4 აპრილს შეიქმნა იმ მიზნით, რომ დაებალანსებინა საბჭოთა კავშირისა და კომუნისტური სამყაროდან მომავალი საფრთხეები. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირის ჩამოშლა ვიხილეთ, გაჩნდა რისკი, რომ ორგანიზაცია დაკარგავდა თავის მნიშვნელობას და საბჭოთა საფრთხის გაქრობასთან ერთად გაქრებოდა ალიანსის raison d’etre. მიუხედავად ამისა, მოვლენები საპირისპიროდ განვითარდა და NATO თავდაცვითი ალიანსიდან უსაფრთხოების ალიანსად გადაიქცა, შედეგად

Read More

ნატო 1994-1998 წლებში

07/05/2019 By yatage

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი მეტად მნიშვნელოვანი ეტაპი და ამავდროულად, ერთგვარი გამოცდაც იყო ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ცხოვრებაში. სსრკ-ს დაშლის შემდეგ ალიანსმა კვლავინდებურად შეინარჩუნა ორი თავდაპირველი მანდატი: მილიტარისტული ნაციონალიზმის შეკავება და კოლექტიური თავდაცვის საფუძვლის უზრუნველყოფა, რომელიც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობდა ევროპის დემოკრატიზაციასა და ინტეგრაციას. „ევროპის“ განმარტება კი გაფართოვდა აღმოსავლეთის მიმართულებით. მნიშვნელოვანი საკითხი იყო გაერთიანებული გერმანია. ჯერ

Read More
ნატო 1994-1998 წლებში